free_board_view
젣 紐 뙆瑜대굹뒪紐 PAR-T 4썡 봽濡쒓렇옩 븞궡
옉꽦옄 愿由ъ옄 벑濡앹씪 2019-04-01 議고쉶닔 1137

 

 

뙆瑜대굹뒪紐곌낵 븿猿섑븯뒗 궡 궣쓽 媛먯꽦 뀒씪뵾


PAR-T(뙆떚), 4썡 봽濡쒓렇옩 븞궡
 
 


1쉶李 (4/17,18 닔,紐) '떎븿猿 利먭린뒗 遺듃罹좏봽 듃젅씠떇 with lululemon'


寃⑥슱뿉 痢좊윭뱾뿀뜕 諛붾뵒瑜 遺듃罹좏봽 듃젅씠떇쑝濡 源⑥썙蹂댁꽭슂. 

2쉶李 (4/25 紐) '겢由 뾽 釉뚮씪씠듃떇 뾽 븘듃 鍮꾨늻 留뚮뱾湲'


誘몄꽭癒쇱濡 移숈튃빐吏 뵾遺瑜 吏곸젒 留뚮뱺 븘듃 鍮꾨늻濡 媛쒖꽑빐蹂댁꽭슂.

 


 

 

씠쟾湲/떎쓬湲
떎쓬湲 뙆瑜대굹뒪紐 臾명솕 겢옒뒪 PAR-T, 떎븿猿 利먭린뒗 遺듃罹좏봽 듃젅씠떇 with lululemon
씠쟾湲 뙆瑜대굹뒪紐곌낵 븿猿섑븯뒗 臾명솕 씠踰ㅽ듃 븞궡