free_board_view
젣 紐 뙆瑜대굹뒪紐 PAR-T 10썡 봽濡쒓렇옩 븞궡
옉꽦옄 愿由ъ옄 벑濡앹씪 2019-10-01 議고쉶닔 801

 

뙆瑜대굹뒪紐곌낵 븿猿섑븯뒗 궡 궣쓽 媛먯꽦 뀒씪뵾


PAR-T(뙆떚), 10썡 봽濡쒓렇옩 븞궡
 

 

 

 

 

1쉶李(10/17 紐) 'City Workout Night with 猷곕(젅紐'

솕젮븳 諛,

룄떖뿉꽌 利먭린뒗 洹몃9 遺듃 罹좏봽 듃젅씠떇

 


 

 

2쉶李(10/25 湲) '씤꽱뒪 옄留 겢옒뒪'

留덉쓬 븞젙怨 怨듦컙쓽 遺꾩쐞湲곕 諛붽퓭二쇰뒗

씤꽱뒪 뒪떛怨 뜑瑜 留뚮뱾뼱蹂댁꽭슂.

 

 

씠쟾湲/떎쓬湲
떎쓬湲 癤욱뙆瑜대굹뒪紐 臾명솕 겢옒뒪 PAR-T, City Workout Night with 猷곕(젅紐
씠쟾湲 뙆瑜대굹뒪紐곌낵 븿猿섑븯뒗 臾명솕 씠踰ㅽ듃