free_board_view
젣 紐 뙆瑜대굹뒪紐 紐곗뒪궓 뙘뾽뒪넗뼱 ‘罹섎━洹몃씪뵾’ 씠踰ㅽ듃 븞궡
옉꽦옄 愿由ъ옄 벑濡앹씪 2018-08-08 議고쉶닔 1197

 


紐곗뒪궓 뙘뾽뒪넗뼱 섏틮由ш렇씪뵾 씠踰ㅽ듃 븞궡 

 

븘吏곷룄 紐곗뒪궓 뙆瑜대굹뒪紐고뙘뾽뒪넗뼱뿉 諛⑸Ц븯吏 븡쑝뀲굹슂?
뿬윭遺꾩씠 뙘뾽뒪넗뼱瑜 諛⑸Ц빐빞븯뒗 삉 븳媛吏 씠쑀!
.
쒕ぐ뒪궓 罹섎━洹몃씪뵾 씠踰ㅽ듃
8썡11~12씪, 2PM- 6PM
.
紐곗뒪궓 뙘뾽뒪넗뼱뿉꽌 
5留뚯썝 씠긽 援щℓ븳 怨좉컼뿉寃 
罹섎━洹몃씪뵾 븘떚뒪듃 蹂꾩깦옉媛媛 쁽옣뿉꽌 源뚯씠뿉꼸뿉 
뒪럹뀥븳 罹섎━洹몃씪뵾瑜 洹몃젮 꽑臾쇰줈 뱶由쎈땲떎.
.
洹몃━怨 紐곗뒪궓 뒋띁留덈━삤끂듃瑜 뼸쓣 닔 엳뒗 湲고쉶!
쒖뒋띁留덈━삤씠踰ㅽ듃앸룄 넃移섏留덉꽭슂.
슦由 뙆瑜대굹뒪紐 엯援щ씪슫吏뿉꽌 留뚮굹슂~!

 

씠쟾湲/떎쓬湲
떎쓬湲 븘踰ㅻ뒓 X 뙆瑜대굹뒪紐 씠踰ㅽ듃 븞궡
씠쟾湲 뙆瑜대굹뒪紐 紐곗뒪궓 뙘뾽뒪넗뼱 섏뒋띁留덈━삤 씠踰ㅽ듃 븞궡